Wskazówka

W tym formacie reportażu udostępniamy obok zdjęć i treści również dźwięk , dlatego prosimy o odpowiednie ustawienie głośników w systemie.

Poprzez mysz lub strzałki na klawiaturze zostanie przywołany kolejny rodział strony.

Przesunięcie spowoduje przejście do kolejnego rozdziału

Rozpocznij
Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe

Logo https://abo-wind.pageflow.io/elektrownie-wiatrowe

Rozwój dużych farm wiatrowych to złożone przedsięwzięcie, które wymaga wieloletniej i ścisłej współpracy ekspertów z różnych dziedzin. Wyjaśniamy krok po kroku, jak buduje się farmy wiatrowe.
Do początku
W pierwszej kolejności sprawdzamy potencjalne lokalizacje za pomocą profesjonalnych narzędzi systemów informacji geograficznej.
Aby dowiedzieć się, czy wybrane miejsce nadaje się pod budowę farmy wiatrowej, musimy wziąć pod uwagę szereg wymagań planistycznych.
Do początku
Obszary mieszkalne i osiedla nie są brane pod uwagę (kolor ceglany).
Do początku
Wykluczone jest również projektowanie na terenach form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. 
Do zidentyfikowanych obszarów wyłączonych z projektowania dodatkowo dodajemy strefy buforowe (odległości). Często pozostaje tylko niewielki fragment terenu, który potencjalnie może nadawać się pod budowę turbiny wiatrowej.
Do początku
Po wybraniu odpowiednich obszarów, następnym krokiem jest ocena terenu. Dawniej używano mapy i kompasu, dziś korzystamy z urządzeń GPS i specjalistycznego oprogramowania. 
Nasz zespół zajmujący się oceną lokalizacji zaczyna też przygotowywać badania akustyczne i analizy migotania cienia w celu oceny wpływu turbin na okolicznych mieszkańców.
Do początku
Nieodzownym elementem planowania są umowy dzierżawy z właścicielami gruntów, na których ma powstać farma wiatrowa wraz z drogą dojazdową. Mogą to być osoby prywatne, np. rolnicy, ale także gminy lub właściciele lasów. Każda umowa dzierżawy szyta jest na miarę indywidualnych potrzeb. Jeśli farma wiatrowa ma być zbudowana na działkach kilku właścicieli, rozdzielamy dochody z najmu w możliwie najbardziej sprawiedliwy sposób.
Do początku
Wspieramy gminy i władze regionalne w procesie planowania przestrzennego. Niezbędne umowy deweloperskie mogą obejmować nie tylko ustalenia dotyczące budowy farmy wiatrowej, ale również spis działań kompensacyjnych i sposobów ochrony przyrody.
Do początku
W kolejnym kroku nasi inżynierowie projektują położenie farmy wiatrowej. Starannie rozmieszczają turbiny, aby zminimalizować wpływ na mieszkańców i lokalne ekosystemy oraz zmaksymalizować uzysk energii elektrycznej. Uwzględniają również warunki lokalne takie jak istniejące drogi.

Do początku
Po uzyskaniu prawa do użytkowania gruntów zlecamy zewnętrznym ekspertom przeprowadzenie wszystkich niezbędnych ocen wpływu, w tym migotania cienia. 
Migotanie cienia powstaje w wyniku ruchu łopat turbiny, które w słoneczny dzień rzucają cienie na ziemię i nieruchome obiekty, takie jak okno w domu. Migotanie cieni występuje zwykle w warunkach padania światła słonecznego pod niewielkim kątem (zwykle podczas wschodu i zachodu słońca). Przy zachowaniu obowiązującej w Polsce ustawowej odległości turbin wiatrowych od zabudowań wpływ ten jest znikomy.
Do początku
Farmy wiatrowe uzyskują stosowne pozwolenia tylko wtedy, gdy nie przekraczają ścisłych limitów hałasu. Aby obliczyć natężenie hałasu, zewnętrzni eksperci biorą pod uwagę topografię, kierunki wiatru i specyfikacje danego typu turbiny. 
W Polsce dopuszczalne poziomy hałasu w pobliżu domów określone są na poziomie 50 dB w dzień i 45 dB w nocy. Dla porównania: cicha rozmowa odpowiada około 60 dB, hałas uliczny – 90 dB, a młot pneumatyczny to 110 dB. Postanowienia decyzji środowiskowej nakładają na inwestora maksymalny dopuszczalny poziom hałasu i określają metody jego niwelowania, do których to wymagań zawsze się stosujemy.
Do początku
Zewnętrzni eksperci oceniają potencjalny wpływ planowanej farmy na krajobraz oraz środowisko podczas szeroko zakrojonych badań. Weryfikują obecność chronionych gatunków zwierząt i roślin. Przyrodnicy spędzają wiele dni w terenie, aby szczegółowo obserwować i mapować miejsca lęgowe, tereny łowieckie i trasy lotów. Monitorują przyrodę przez co najmniej jeden pełny okres wegetacji (rok). Nasze zespoły biorą pod uwagę terenowe ustalenia ekspertów środowiskowych.

Do początku
Realizacja inwestycji farmy wiatrowej obliguje inwestora do prowadzenia kilkuletnich powykonawczych monitoringów środowiskowych. 
Jeżeli budowa wymaga wycinki drzew, planujemy nasadzenia zastępcze. W ramach innych działań kompensacyjnych tworzymy nowe zróżnicowane siedliska zwiększając liczebność nawet najmniejszych organizmów. Tworzymy nowe miejsca lęgowe i żarowiska np. dla ptaków i nietoperzy. W ten sposób realizujemy nową ekologiczną wartość dodaną dostosowaną do uwarunkowań w danej lokalizacji.
Do początku
Nasz wewnętrzny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą meteorolodzy, inżynierowie i technicy zajmujący się ochroną środowiska, ocenia potencjał wiatrowy każdej lokalizacji. Aby ustalić wykonalność ekonomiczną musimy jak najwcześniej i jak najdokładniej poznać warunki wietrzności. Korzystamy z istniejących danych wiatrowych z otoczenia i mierzymy wiatr za pomocą masztów pomiarowych lub urządzeń lidarowych, które zbierają dane przez co najmniej rok.
Do początku
Pomiary kierunków i prędkości wiatru na różnych wysokościach zwykle trwają co najmniej rok. Dzięki tym danym optymalizujemy układ farmy wiatrowej, aby zmaksymalizować jej wydajność. Obliczenie rentowności jest również istotne dla pozyskania finansowania bankowego dla projektu. Przynajmniej dwa zewnętrzne podmioty przygotowują raporty dotyczące wydajności na podstawie danych zebranych podczas pomiarów.
Do początku
Nasza filozofia brzmi: im wcześniej i bardziej zrozumiale poinformujemy ludzi o tym, co planujemy i co to dla nich oznacza, tym większa będzie akceptacja projektów OZE. Regularnie informujemy mieszkańców o planowanych farmach wiatrowych na targach informacyjnych i spotkaniach organizowanych dla lokalnych mieszkańców.
Do początku
Zamknij
Przed/po widoku

Start widok przed/po
Wierzymy w przejrzystą, otwartą komunikację na wszystkich etapach rozwoju projektu. W razie potrzeby tworzymy indywidualne podstrony dla realizowanych w różnych lokalizacjach projektów i regularnie je aktualizujemy. Strony te zawierają mapy terenu, wizualizacje i zdjęcia z postępu budowy. 
Na zdjęciu: wizualizacja planowanej farmy wiatrowej (po lewej) i ukończonej farmy wiatrowej (po prawej).
Do początku
Nasz wewnętrzny Dział Elektryczny znajduje najbardziej opłacalny punkt przyłączenia do sieci, aby wprowadzić do niej energię elektryczną wytwarzaną przez farmę wiatrową. Staje się to coraz trudniejsze, ponieważ sieci w wielu miejscach osiągają granice przepustowości. W razie potrzeby budujemy stacje transformatorowe do podawania energii elektrycznej na wyższym poziomie napięcia.
Do początku
Istnieje wiele powodów, dla których konieczna może być zewnętrzna ingerencja w pracę elektrowni wiatrowej: chwilowe przeciążenie sieci, ujemne ceny energii elektrycznej, przelatujące ptaki czy oblodzenie łopat wirnika. Nasz Dział Elektryczny opracowuje rozwiązania w celu optymalizacji niezbędnej komunikacji z turbinami. Ponadto analizujemy, czy system magazynowania energii jest odpowiednim dodatkiem do farmy wiatrowej w celu stabilizacji sieci lub zasilania.
Do początku
Szybki postęp technologiczny sprawia, że turbiny wiatrowe stają się coraz bardziej wydajne. Jako deweloper niezależny od producenta wybieramy optymalną turbinę dla każdej lokalizacji. Kryteria obejmują długoterminową niezawodność i efektywność ekonomiczną, koszty zakupu, krzywą mocy, dostępność oraz poziom emisji hałasu w zależności od warunków wietrznych. Ponadto istotną rolę odgrywają przewidywane koszty eksploatacji (koszty konserwacji, serwisowania i napraw). Wiodący producenci turbin cenią nas jako sprawdzonego i rzetelnego partnera. Ta dobra pozycja rynkowa pomaga nam znaleźć optymalną turbinę dla każdej lokalizacji i zawrzeć odpowiednie umowy.
Do początku
Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych etapów oceny wpływu i wydajności, badań środowiskowych i konsultacji społecznych, przedkładamy wszystkie dokumenty (takie jak plany lokalizacji, dokumenty od producentów turbin i ekspertów zewnętrznych) do organu wydającego pozwolenia.
Do początku
Nasz Dział Finansowy współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi bankami w celu ekonomicznego zabezpieczenia inwestycji. Nasi eksperci przygotowują m.in. kalkulację rentowności i planowanie płynności, w celu zapewnienia stabilnego wsparcia finansowego podczas całego okresu rozwoju projektu.
Do początku
Wewnętrzny Dział Finansowania negocjuje z poszczególnymi klientami warunki sprzedaży naszych farm wiatrowych. Współpracujemy z różnymi inwestorami, aby zachować niezależność. W ostatnich latach znaczną część naszych farm wiatrowych nabyli regionalni dostawcy energii. Utrzymujemy również dobre relacje z inwestorami finansowymi, takimi jak firmy ubezpieczeniowe.
Do początku
Istotą funkcjonowania farmy wiatrowej jest produkcja taniej i czystej energii elektrycznej, którą wprowadzamy do obiegu Krajowej Sieci Energetycznej. 
Uważnie analizujemy rynek, aby osiągnąć odpowiednie ceny i pozostać konkurencyjnymi w dłuższej perspektywie. Coraz większą rolę odgrywają również prywatne umowy na dostawy energii elektrycznej z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej lub dużymi odbiorcami (PPA).
Do początku
Budowę rozpoczynamy od przygotowania dróg dojazdowych, podkładów dźwigowych i tras kablowych. Wąskie drogi, nierówny teren, rzeki lub linie kolejowe to typowe wyzwania, z którymi nasi inżynierowie budownictwa lądowego radzą sobie za pomocą kreatywnych rozwiązań. 
Od rozpoczęcia budowy do oddania farmy do użytku mija dobre dwanaście miesięcy. Nasi kierownicy budowy są obecni na miejscu przez cały okres budowy, aby zapewnić przestrzeganie harmonogramów, standardów jakości i założonych kosztów. Koordynują oni realizację projektu z przedsiębiorstwami transportowymi, władzami, właścicielami ziemskimi i rolnikami. W miarę możliwości współpracujemy z lokalnymi lub regionalnymi dostawcami materiałów i usług.
Do początku
0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Od przygotowania dróg dojazdowych, tras kablowych i podestów pod dźwigi, przez wykonanie fundamentów i wież, aż po montaż gondoli i łopat wirnika.

Do początku
Przewiń, aby czytać dalej Swipe to continue
Przesuń aby zobaczyć tekst